Jdi na obsah Jdi na menu
 


ms.jpeg


„Každý jsme jiný, přesto jsme stejní.“

motto ŠVP

 

Mateřská škola Slunečnice je součástí školského zařízení Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové. Jedná se o státní školu, která je zřízena podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Sídlí v Markovické ulici 621/9, Hradec Králové, 500 03, která se nachází v klidné části města na Slezském Předměstí. Umístění MŠ nabízí výbornou dopravní dostupnost.

Škola je umístěna ve dvoupatrové budově. Je obklopena velkou zahradou a má bezbariérový přístup. V mateřské škole se nachází šest tříd. Třídy jsou vytvářeny dle aktuální situace po zápisu nově přijatých dětí na daný školní rok - jedná se zpravidla o samostatné třídy pro děti mladšího předškolního věku, třídy předškolních dětí a třídy pro děti s PAS. V roce 2021 prošla budova MŠ důkladnou rekonstrukcí – rekuperace, výměna oken, zateplení budovy. V roce 2023 po rekonstrukci bývalého bytu školníka vznikla nová (šestá) třída a učebny SPC Rukavička.

 

Mateřská škola Slunečnice zajišťuje komplexní výchovně - vzdělávací péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu a stupně, včetně kombinovaných vad.

Navštěvují ji děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, děti s poruchami autistického spektra (PAS), případně jiným typem postižení.

Děti jsou do zařízení přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP).

Přijímání dětí probíhá nejenom formou zápisu, ale i průběžně během školního roku.

 

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, ale i speciálním potřebám a možnostem dětí. Jsou vytvářeny optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení, komunikaci s ostatními, k osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte podle druhu postižení a stupně přiznaných podpůrných opatření.

Při práci s dětmi využíváme moderní edukační metody pro jejich cílený rozvoj.

 

  Nabízíme:

 • ve školce působí kvalifikovaní speciální pedagogové spolu s pedagogickými asistenty
 • dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s PAS a dalším typem postižení
 • samostatná třída pro děti s PAS
 • individuální přístup a malý kolektiv dětí ve třídě
 • moderní edukační metody přizpůsobené každému dítěti
 • zaměření na sociální učení a co možná nejlepší začlenění do společnosti

 Další bonusy:     

 • prvky alternativní a augmentativní komunikace (AAK) - VOKS, Znak do řeči
 • Strukturované učení 
 • využívání diagnosticko-intervenčních materiálů a pomůcek z Klokanova kufru a Klokanových kapes pro diagnostiku a cílený rozvoj dětí
 • relaxační místnost HAJÁNKOV s prvky bazální stimulace
 • místnost SNOEZELEN pro relaxační a stimulační terapii v budově školy v Hradecké ul.
 • zážitkové a sociální učení
 • vzdělávání v oblasti informačních technologií (iPad, tablet, interaktivní tabule, robotické hračky)
 • logopedická prevence
 • environmentální výchova
 • práce v keramické dílně
 • pěkné prostředí zahrady pro výuku a herní činnosti dětí
 • zahradnické a pěstitelské aktivity v exteriéru MŠ
 • návštěvy kulturních zařízení a akcí, exkurze, výlety, návštěvy solné jeskyně
 • spolupráce se SPC Rukavička v HK, které poskytuje speciálně pedagogickou péči, diagnostiku a poradenství přímo v MŠ
 • pružná a vysoce kvalitní spolupráce s koordinátorem pro děti s PAS v Královéhradeckém kraji